87c4cf22-3c20-492d-8e7a-1867535c7ab4

Cameratoezicht

1. INLEIDING
Dit protocol is van toepassing op alle bezoekers van Rupro Beheer B.V. en haar dochtervennootschappen (hierna: “Rupro”). Deze bezoekers worden hierna aangeduid als: “bezoeker” of “bezoekers”.

Rupro maakt gebruik van (zichtbaar) cameratoezicht op de locatie(s) van haar dochtervennootschappen REMA TIP TOP Nederland B.V., LBS Conveyor Belts B.V. en Transportbanden Service Nederland B.V.

Met het cameratoezicht worden een aantal persoonsgegevens verwerkt. Uiteraard respecteert Rupro de privacy van de bezoekers. Dat betekent dat Rupro de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor zover dat in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

2. HET CAMERATOEZICHT EN DE DOELEINDE(N) DAARVAN
In het kader van het cameratoezicht kunnen video-opnamen van de bezoekers worden verwerkt. Rupro verwerkt deze video-opnamen voor de volgende doeleinden:

• het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer;
• het opsporen en tegengaan van diefstal en beschadiging van privé-eigendommen van de medewerkers van Rupro en/of haar dochtervennootschappen (hierna: “medewerkers”);
• het opsporen en tegengaan van diefstal en beschadiging van bedrijfseigendommen van Rupro.

3. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING
De rechtsgrond voor het cameratoezicht is gelegen in de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Rupro of een derde. Dit gerechtvaardigd belang bestaat uit:

• het tegengaan en opsporen van inbreuken op vermogensrechten van de medewerkers en/of Rupro;
• het tegengaan en opsporen van diefstal van privé-eigendommen van de medewerkers;
• het tegengaan en opsporen van diefstal van bedrijfseigendommen van Rupro;
• het tegengaan en opsporen van (ander) onrechtmatig gedrag.
Het cameratoezicht is noodzakelijk omdat er meldingen van (vermoedens van) diefstal van (privé-) eigendommen hebben plaatsgevonden.

De plekken waar de camera’s hangen heeft Rupro aangeduid met stickers, zodat het de bezoekers kenbaar is waar gefilmd wordt.

Met de camera’s worden geen geluidsopnamen gemaakt. Daarnaast worden de video-opnamen alleen achteraf – dus na een (vermoeden van een) incident – ingezien. De noodzaak van het cameratoezicht wordt periodiek geëvalueerd.

4. BEWAARTERMIJN GEGEVENS
Rupro bewaart de video-opnamen niet langer dan één maand, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dat is onder meer het geval als het bewaren van de video-opnamen noodzakelijk is ter afwikkeling van een melding van (een vermoeden van) diefstal of ander onrechtmatig gedrag.

5. DELEN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Indien nodig en voor zover noodzakelijk verstrekt Rupro de video-opnamen binnen het concern en aan derden, zoals de politie.

6. BEVEILIGING
Rupro neemt de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en verlies van de video-opnamen tegen te gaan. Zo heeft Rupro de betreffende hardware beveiligd met een unieke toegangscontrole door middel van een username en password en/of heeft Rupro de betreffende ruimte beveiligd met een slot om ervoor te zorgen dat alleen de daartoe bevoegde personen toegang tot de persoonsgegevens hebben.

7. RECHTEN BEZOEKERS
Bezoekers kunnen de persoonsgegevens die Rupro van de bezoekers verwerkt inzien. Bezoekers hebben het recht hun persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunnen bezoekers onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, Rupro verzoeken hun gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Rupro zal beoordelen of op grond van de wet aan het verzoek tegemoet kan worden gekomen.
De Compliance Officer kan het verzoek of de eventuele klacht in behandeling nemen en is bereikbaar via e-mail: complianceofficer@ruprobeheer.nl. Diegene die een verzoek of klacht indient bij Rupro, wordt in het hiernavolgende aangeduid als “verzoeker”.
Rupro zal binnen 30 dagen een reactie afgeven aan verzoeker. Dit kan langer duren door eventuele complexiteit van het verzoek, maar niet langer dan drie maanden. Mocht de beantwoording van de vraag of het verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zul de verzoeker hierover binnen één maand geïnformeerd worden.
Het is mogelijk dat Rupro niet aan het verzoek kan voldoen. Bijvoorbeeld in verband met de rechten en vrijheden van derden. Mocht Rupro aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal Rupro dit uiteraard gemotiveerd aan de verzoeker kenbaar maken.
Ook hebben bezoekers het recht om eventuele vragen in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Contact
Als u als bezoeker meer wilt weten, vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Rupro, dan kunt u (schriftelijk) contact met Rupro opnemen via: complianceofficer@ruprobeheer.nl of Rupro Beheer B.V., t.a.v. Compliance Officer, Postbus 5312, 6802 EH Arnhem.

Omdat Rupro deze verklaring van tijd tot tijd kan aanpassen raden wij bezoekers aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Als Rupro de privacyverklaring ingrijpend verandert dan publiceert Rupro dat ook via een duidelijk bericht op haar website. Als Rupro de gegevens van bezoekers voor een andere verwerking wil gebruiken, dan zal Rupro de betreffende bezoekers hierover actief informeren.


Augustus 2023
externalId=rupro-disclaimer-8.5.2.2.3.1&filter[active]=1