87c4cf22-3c20-492d-8e7a-1867535c7ab4

Cameratoezicht

1. INLEIDING
Dit protocol is van toepassing op alle bezoekers van Rupro Beheer B.V. en haar dochtervennootschappen (“Rupro”). Deze bezoekers worden hierna aangeduid als: “bezoeker” of “bezoekers”.

Rupro maakt gebruik van (zichtbaar) cameratoezicht op de locatie(s) van haar dochtervennootschappen REMA TIP TOP Nederland B.V. (“Rema Tip Top), LBS Conveyor Belts B.V. (“LBS”) en Transportbanden Service Nederland B.V. (“TSN”).

Met het cameratoezicht worden een aantal persoonsgegevens verwerkt. Uiteraard respecteert Rupro de privacy van de bezoekers. Dat betekent dat Rupro de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor zover dat in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (“UAVG”).

Onderdeel van de AVG is dat Rupro de bezoekers informeert over (onder meer) de persoons-gegevens die Rupro met het cameratoezicht verwerkt, de doeleinde(n) daarvan en de reden(en) daarvoor. Daarvoor dient dit protocol.

2. HET CAMERATOEZICHT EN DE DOELEINDE(N) DAARVAN
In het kader van het cameratoezicht kunnen video-opnamen van de bezoekers worden verwerkt. Rupro verwerkt deze video-opnamen voor de volgende doeleinden:
  • het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer;
  • het opsporen en tegengaan van diefstal en beschadiging van privé-eigendommen van de medewerkers van Rupro en/of haar dochtervennootschappen (hierna: “medewerkers”);
  • het opsporen en tegengaan van diefstal en beschadiging van bedrijfseigendommen van Rupro en/of haar dochtervennootschappen.

3. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING
De rechtsgrond voor het cameratoezicht is gelegen in de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Rupro of een derde. Dit gerechtvaardigd belang bestaat uit:
  • het tegengaan en opsporen van inbreuken op vermogensrechten van de medewerkers, Rupro en/of haar dochtervennootschappen;
  • het tegengaan en opsporen van diefstal van privé-eigendommen van de medewerkers;
  • het tegengaan en opsporen van diefstal van bedrijfseigendommen van Rupro en/of haar dochtervennootschappen;
  • het tegengaan en opsporen van (ander) onrechtmatig gedrag.
Het cameratoezicht is noodzakelijk omdat er meldingen van (vermoedens van) diefstal van (privé-) eigendommen hebben plaatsgevonden. Andere maatregelen – zoals het plaatsen van kluisjes en/of kastjes – hebben onvoldoende effect gesorteerd.

Rupro heeft camera’s in en rondom alle vestigingen van TSN, LBS en Rema Tip Top Nederland. De plekken waar de camera’s hangen heeft Rupro aangeduid met stickers, zodat het de bezoekers kenbaar is waar gefilmd wordt.

Met de camera’s worden geen geluidsopnamen gemaakt. Daarnaast worden de video-opnamen alleen achteraf – dus na een (vermoeden van een) incident – ingezien. De noodzaak van het cameratoezicht wordt periodiek geëvalueerd.

4. BEWAARTERMIJN GEGEVENS
Rupro bewaart de video-opnamen niet langer dan één maand, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dat is onder meer het geval als het bewaren van de video-opnamen noodzakelijk is ter afwikkeling van een melding van (een vermoeden van) diefstal of ander onrechtmatig gedrag.

5. DELEN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Indien nodig en voor zover noodzakelijk verstrekt Rupro de video-opnamen binnen het concern en aan derden, zoals de politie.

6. BEVEILIGING
Rupro neemt de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en verlies van de video-opnamen tegen te gaan. Zo heeft Rupro de betreffende hardware beveiligd met een unieke toegangscontrole door middel van een username en password en/of heeft Rupro de betreffende ruimte beveiligd met een slot om ervoor te zorgen dat alleen de daartoe bevoegde personen toegang tot de persoonsgegevens hebben.

7. RECHTEN BEZOEKERS
Op grond van de AVG hebben de bezoekers de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens:

Inzagerecht
De bezoeker heeft het recht zijn/haar door Rupro verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
De bezoeker heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat de bezoeker bezwaar kan maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar persoonsgegevens. Echter, camera’s kunnen op zichzelf gezien geen onderscheid maken naar de persoon. Daarom ziet Rupro het inroepen van het recht op bezwaar als een verzoek tot algehele heroverweging van het ophangen van de (betreffende) camera(’s).

Als de bezoeker bezwaar maakt, dan zal Rupro beoordelen of Rupro aan het bezwaar tegemoet kan komen. Het is in dat geval aan Rupro om aan te tonen dat Rupro, ondanks het bezwaar van de bezoeker, toch een gerechtvaardigd belang heeft om de (betreffende) camera(‘s) op te blijven hangen. Daarbij wordt opgemerkt dat Rupro met het maken van de keuze om camera’s op te hangen al zeer zorgvuldig heeft afgewogen of het gerechtvaardigd is de camera’s op te hangen. Indien de afweging van belangen in het voordeel van de bezoeker valt, zal Rupro de video-opname in beginsel staken.

Recht op beperking
De bezoeker heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Rupro de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk “bevriest”. Echter, ook hier geldt dat camera’s op zichzelf gezien geen onderscheid maken naar persoon. Daarom ziet Rupro het recht op beperking als een verzoek tot het tijdelijk uitzetten van de (betreffende) camera(‘s).

De bezoeker kan dit recht in beginsel inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien persoonsgegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar de bezoeker geen verwijdering wenst, (3) indien Rupro de persoonsgegevens niet langer nodig heeft terwijl de bezoeker de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van deze rechten is voor de bezoeker kosteloos, behoudens misbruik. De bezoeker oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Rupro zal vragen/verzoeken van de bezoeker in beginsel binnen één maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van de vraag of het verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal Rupro de bezoeker hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de vragen en/of verzoeken en/of het aantal vragen en/of verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Rupro kan bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van de identiteit van bezoeker. Dit doet Rupro om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van de vraag en/of het verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoekt Rupro de bezoeker dan ook op voorhand een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek
De hiervoor beschreven rechten betreffen geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Rupro aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Rupro zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Rupro aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal Rupro dit uiteraard gemotiveerd kenbaar maken. De bezoeker kan vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

8. TOEZICHTHOUDER
Het staat de bezoeker verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn te vinden via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. VRAGEN
Voor vragen over dit protocol of een beroep op één van de (hierboven genoemde) wettelijke rechten kan contact op worden genomen met Rupro via de onderstaande gegevens:

Rupro Beheer B.V.
T.a.v. de Compliance Officer, dhr. Alfred van Olst
Postbus 5312
6802 EH ARNHEM
alfred@ruprobeheer.nl

10. WIJZIGINGEN
Dit protocol kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt door Rupro. Zo kan Rupro persoonsgegevens van bezoekers verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet in dit protocol worden vermeld. In dat geval zal Rupro contact opnemen met de bezoekers alvorens de persoonsgegevens worden gebruikt voor de nieuwe doeleinden en hen in de gelegenheid stellen daarvoor bezwaar te maken.

Juni 2021
externalId=rupro-disclaimer-8.5.2.2.3.1&filter[active]=1